Previsió atenció a les famílies 2019

Descripció del programa

El programa d’atenció a les famílies, de persones que pateixen un deteriorament cognitiu, una demència tipo Alzheimer o altra malaltia neurodegenerativa, té com a objectiu principal proporcionar una major qualitat de vida a aquestes famílies, oferint un suport emocional individual i grupal i facilitant la informació rellevant, que els ajudi a fer front a les diferents etapes de la malaltia.

  • Augmentar el número de nous casos atesos: valoració cognitiva inicial i primera entrevista a la família.
  • Augmentar el número de persones ateses: entrevistes de seguiment psicològic individual a famílies.
  • Augmentar el número de persones ateses en grup: grup d’ajuda terapèutica.
  • Reduir els nivells de sobrecàrrega de la Escala Zarit: millorar l’autoestima i el benestar del cuidador.
  • Augmentar el número de sessions formatives i informatives en centres d’atenció primària.
  • Major difusió del programa arreu del territori mitjançant tríptics del programa, xarxes social i programa Ràdio-Televisió Calella.